Informatie over een bijstandsuitkering en de TOZO regeling

U verliest uw inkomen door de Corona crisis?
Kijk hieronder welke situatie voor u van toepassing is. U dient uiteindelijk zelf te beslissen welke keuze het beste aansluit bij uw situatie.Het is niet mogelijk om aanspraak te maken op beide regelingen. Heeft u zichzelf aangemeld voor de Tozo regeling, maar wilt u toch liever een bijstandsuitkering dan moet u eerst uw aanvraag voor de Tozo regeling intrekken.

U staat ingeschreven in Amsterdam en heeft een KvK:
Meld u aan voor de Tozo regeling. Dit kan tot 31 mei 2020. Tozo staat voor ‘tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers’. Doe de ondernemerscheck op de website van de gemeente Amsterdam. Na het invullen van de ondernemerscheck wordt er binnen een week contact met u opgenomen.

https://www.amsterdam.nl/ondernemen/ondersteuning/sterker-ondernemen/financiele-steun/

U bent ingeschreven in Amsterdam en werkt via opting-in:
Meld u aan voor een bijstandsuitkering. P&G292 kan hierbij helpen. U dient minimaal 3 maanden ingeschreven te staan in de gemeente Amsterdam. Hopelijk kunt u in de nabije toekomst ook aanspraak maken op de Tozo of een andere passende regeling. De organisaties Shop, Belle, Humanitas & P&G292 hebben dit signalement al doorgegeven aan de overheid.

U bent ingeschreven in Amsterdam (u heeft een kvk of werkt via opting in) en u denkt erover of u weet al zeker dat u volledig wilt stoppen met sekswerk:
Meld u aan voor een bijstandsuitkering. P&G292 kan je hierbij helpen. U dient minimaal 3 maanden ingeschreven te staan in de gemeente Amsterdam.

U staat ingeschreven in een andere gemeente dan Amsterdam en u heeft een KvK:
Kijk op de website van uw gemeente en meld u online aan voor de Tozo regeling.

U staat ingeschreven in een andere gemeente dan Amsterdam en u werkt via Opting-in:
Kijk op de website van uw gemeente hoe u een bijstandsuitkering aanvraagt. Hopelijk kunt u in de nabije toekomst ook aanspraak maken op de Tozo of een andere passende regeling. De organisaties Shop, Belle, Humanitas & P&G292 hebben dit signalement al doorgegeven aan de overheid.

De verschillen tussen Tozo en een bijstandsuitkering:
– Bij Tozo wordt niet gekeken naar eigen vermogen. Bij een bijstandsuitkering wordt gekeken naar de hoogte van uw spaargeld (max € 6255) en uw bezittingen (denk bijv. aan een auto of een koophuis).
-De Tozo is een gift en hoeft u dus niet terug te betalen. Als blijkt bij een controle dat u geen recht had op een bijstandsuitkering dan dient u deze terug te betalen.

De overeenkomsten tussen Tozo en een bijstandsuitkering:
-Voor een alleenstaande is de hoogte van de regeling €999,70 p.m.
-Beide gaan in met terugwerkende kracht vanaf 1 maart 2020.
-U dient in Nederland aanwezig te zijn om aanspraak te kunnen maken.

Algemeen advies vanuit P&G292 luidt:
Heeft u een KvK en bent u niet direct in financiële nood vraag dan de Tozo regeling aan. Ook als u een partner heeft of uw partner is ook ZZP’er, is het verstandiger om de Tozo regeling aan te vragen. Heeft u een bijstandsuitkering aangevraagd en heeft u geen volledige informatie gegeven over uw woonsituatie, uw gezinssamenstelling of uw bezittingen, dan bestaat de kans dat u de bijstandsuitkering moet terug betalen. Uiteindelijk zal de gemeente Amsterdam uw gegevens verifiëren met die van de belastingdienst.

Als u kiest voor een bijstandsuitkering dan dient u de volgende documenten te sturen naar info@pg292.nl:
– Ondertekend aanvraagformulier Bijstandsuitkering P&G292.
– Kopie ID/Paspoort (voor en achterkant)
– Kopie bankpas
– Bankafschriften van de afgelopen drie maanden met daarop uw huidige saldo in PDF bestand. Printscreens zijn niet toegestaan.
– Bankafschrift van uw spaarrekening(en) in PDF bestand.

Als u zich aanmeld voor een bijstandsuitkering wordt de IND na 1 juni 2020 op de hoogte gebracht van uw aanvraag en dit kan gevolgen hebben voor uw verblijfsrecht. Dat betekent dat IND kan besluiten dat u in de toekomst geen recht meer heeft op sociale voorzieningen zoals zorgtoeslag, bijstandsuitkering etc. In de huidige situatie met de Corona crisis zal er niet gemeld worden t/m 1 juni 2020.

 

*** English version ***

Are you losing your income due to the Corona crisis?
See below which situation applies to you. Ultimately, you should decide for yourself which choice suits best for your situation. It is not possible to claim both Tozo and the social benefits option. If you have applied for the Tozo option, but prefer the social assistance benefits option, you must withdraw your application for the Tozo option first.

I am registered in Amsterdam and have a Chamber of Commerce registration:Register for the Tozo option. This is possible until the 31st of May 2020. Tozo is financial support for self-employed professionals. Do the check on the website of the municipality of Amsterdam. After completing the check, you will be contacted within a week.

https://www.amsterdam.nl/ondernemen/ondersteuning/sterker-ondernemen/financiele-steun/

You are registered in Amsterdam and you work via opting-in:

Register for social assistance benefits option. P&G292 can help you with this.
Hopefully in the near future you can also claim the Tozo or another suitable arrangement. The organizations Shop, Belle, Humanitas & P & G292 have already communicated this to the Dutch government.

You are registered in Amsterdam (you have a Chamber of Commerce or opting in) and you are thinking about quiting sex work completely:
Register for social assistance benefits option. P&G292 can help you with this. You must be registered for at least 3 months in the municipality of Amsterdam.

You are registered in a municipality other than Amsterdam and you have a Chamber of Commerce registration:
Check the website of your municipality and register online for the Tozo option. Hopefully in the near future you can also claim the Tozo or another suitable arrangement. The organizations Shop, Belle, Humanitas & P & G292 have already communicated this to the Dutch government.

You are registered in a municipality other than Amsterdam and you work via Opting-in:
Check the website of your municipality to see how you can apply for the social assistance benefits option. Hopefully in the near future you can also claim the Tozo or another suitable arrangement. The organizations Shop, Belle, Humanitas & P & G292 have already communicated this to the Dutch government.

The differences between Tozo and social assistance benefits:
– Tozo does not check equity. In the case of social assistance benefits, the amount of your savings (max € 6255) and your assets (such as a car or a house) will be examined.
– Tozo is a gift and you do not have to pay it back. If it turns out during an inspection that you were not entitled to social assistance benefits, you must repay it.

The similarities between Tozo and social assistance benefits:
-For a single person, the amount of both options is € 999,70 p.m.
-Both will take effect retroactively from the 1st of March 2020.
-You must be in the Netherlands to be able to claim Tozo or social assistance benefits.

General advice from P&G292:
If you have a Chamber of Commerce registration and you are not directly in financial distress, apply for the Tozo option. Even if you have a partner or your partner is also self-employed, it is wiser to apply for the Tozo option. If you have applied for social assistance benefits and you have not provided complete information about your living situation, your family composition or your possessions, you may have to repay the social assistance benefits. Ultimately, the municipality of Amsterdam will verify your data with that of the tax authorities.

If you want to apply for social assistance benefits, you must provide the following documents by sending it to info@pg292.nl:
– Signed application form Assistance benefits P&G292.
– Copy ID/Passport (front and backside)
– Copy of bank card
– Bank statements from the past three months showing your current balance in PDF file. Print screens are not allowed.
– Bank statement from your savings account in PDF file.

If you apply for social assistance benefits, the IND will be informed of your application after the 1st of June 2020 and this may have consequences for your right of residence. This means that the IND can decide that you will no longer be entitled to social benefits such as health care allowance, social assistance benefits, etc. In the current situation with the Corona crisis, no reports will be made until the 1st of June 2020.